จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม

KPI ด้านสังคมสำหรับปี 2559 ของพนักงานบริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด เรื่องจิตอาสา การอาสาไปทำความสะอาดห้องน้ำวัด การไปปฏิบัติธรรม การทำความดีรูปแบบต่างๆ เพื่อสังคมรอบตัวเราให้น่าอยู่ขึ้น ฯลฯ โดยให้ถือเป็นชั่วโมงการทำงานและการประเมินผลงาน องค์กรเราได้จัดให้มีการทำ KPI เพื่อสร้างให้พนักงานได้เรียนรู้ด้านจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำงาน เพื่อเรียนรู้ที่จะลดอัตตา ทำจิตใจสงบ มีสติในการทำงาน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและส่งผลดีกลับไปยังลูกค้าของเราในที่สุด