Yoshitake Works Co.,Ltd.

     บริษัทท้อปแก๊สฯ ได้ส่งทีมงานบริการเข้าให้การอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง Powermax1650 อย่างถูกวิธี ให้แก่บริษัท Yoshitake Works Co.,Ltd. อันเนื่องมาจากปัญหาที่ลูกค้าแจ้งว่าอะไหล่สิ้นเปลืองเป็นอันมาก จากการเข้าไปอบรมและตรวจเช็ค พบว่าปัญหาเกิดจากผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจจากการใช้งานที่ถูกต้อง อุปกรณ์ชำรุด ประกอบกับการใช้อะไหล่ของปลอมทำให้มีผลต่อการสิ้นเปลืองและประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทีมงานเราจึงได้ซ่อมแซมและแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อการประหยัดอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น... งานนี้คุณลูกค้าแฮปปี้สุดๆ ในการบริการหลังการขายของเรา   

                         

Visitors: 872,269