สมัครงานออนไลน์

กรอกใบสมัครงานออนไลน์   

• ข้อมูลส่วนตัว 

                             ชื่อ - นามสกุล : **  

                             ระดับการศึกษาสูงสุด :**

                            สาขาวิชา - อาชีพ :**

                             วัน เดือนปี เกิด : **

                             เพศ : ชาย หญิง ** 

                            สถานภาพสมรส :**

                            น้ำหนัก : กิโลกรัม ** 

                             ส่วนสูง : เซนติเมตร **  

                            สัญชาติ : , ศาสนา : **  

                             ที่อยู่ : ** 

                             จังหวัด :**

                             รหัสไปรณีย์ : **  

                            โทรศัพท์ : **  

                            โทรศัพทมือถือ : **  

                            E-mail : **  

                            รูปถ่าย : 


 • ข้อมูลตำแหน่งที่จะสมัคร   

                            ตำแหน่ง : **  

                            เงินเดือนที่ต้องการ :บาท/เดือน **  


• ประวัติการศึกษา (เริ่มจากล่าสุด 2 อันดับ)   

                            ระดับการศึกษา : **  

                            ชื่อสถานการศึกษา : **  

                            สาขาวิชา : **  

                            ปีการศึกษาที่สำเร็จ :25 , เกรดเฉลี่ย **      

                            ระดับการศึกษา : **  

                            ชื่อสถานการศึกษา : **  สาขาวิชา : ** 

                             ปีการศึกษาที่สำเร็จ :25 , เกรดเฉลี่ย **  


• ประวัติการทำงาน (เริ่มจากล่าสุด 2 อันดับ) 

                            ระยะเวลา :พ.ศ.25 ถึงพ.ศ.25

                             ชื่อบริษัท : 

                            ที่อยู่-ที่ติดต่อ :  

                            ตำแหน่ง : 

                            เงินเดือน :  

                            หน้าที่และผลงาน :     

                            ระยะเวลา :พ.ศ.25 ถึงพ.ศ.25  

                            ชื่อบริษัท :  

                            ที่อยู่-ที่ติดต่อ : 

                            ตำแหน่ง :  เงินเดือน :  

                            หน้าที่และผลงาน : 


• ประวัติการอบรม (เริ่มจากล่าสุด 2 อันดับ)   

                            ระยะเวลา :พ.ศ.25 ถึงพ.ศ.25                      

                             สถาบันอบรม :

                            หลักสูตรการอบรม :  

                            ระยะเวลา :พ.ศ.25 ถึงพ.ศ.25  

                            สถาบันอบรม : 


                            หลักสูตรการอบรม :    


 

• ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ   

ความสามารถทางภาษา                                        

                            1. ภาษา >>>พูดอ่านเขียน

                            2. ภาษา >>>พูดอ่านเขียน

                            3. ภาษา >>>พูดอ่านเขียน

                            พิมพ์ดีด :ไทย คำ/นาที , อังกฤษ คำ/นาที

ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก  มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก  

มีใบอนุญาติขับ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก  


 • แนะนำตัวเองเพิ่มเติม

                           

                                                                                              

Visitors: 908,580